Meer weten over Safer en recht van voorkoop - maart 2013

Wat is een Safer?

In 1960 zijn de Sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural, bekend onder de afkorting Safer, opgericht. Deze privaatrechtelijke instellingen zijn belast met taken van algemeen belang en vallen onder het toezicht van de ministeries van Agriculture en Finances. De Safer spelen een belangrijke rol bij de inrichting van het agrarische grondgebied.


Wat zijn de taken van een Safer?

De Safer dynamiseren de landbouw en de beboste omgeving, bevorderen dat jongeren zich in het gebied gaan vestigen en beschermen het milieu, de landschappen en de natuurlijke rijkdommen. De Safer beschermen de landbouwgronden met respect voor het milieu en dragen bij aan de ontwikkeling van de lokale economie. Om hun doelstellingen te kunnen bewerkstelligen, profiteren de Safer van een recht van voorkoop.


Wat is het recht van voorkoop van een Safer?

­Het recht van voorkoop is het wettelijk toegekende recht aan de Safer om een agrarisch eigendom te kopen met voorrang op elke andere koper, wanneer de eigenaar dit eigendom te koop aanbiedt. De uitoefening van dit recht is strak omlijnd: het is van toepassing op het geheel van het eigendom en kan zich alleen uitoefenen op bezittingen met een agrarische bestemming wanneer deze niet gebouwd zijn; of op gebouwen die deel uitmaken van een landbouwbedrijf. De kenmerken van de grond worden beoordeeld op de dag dat deze grond in de verkoop wordt gezet. De Safer kan dit recht alleen uitoefenen om reden van behoud van de landbouwactiviteit of om reden van milieubescherming.


Welke overdrachten vallen onder het recht van voorkoop?

Dit recht heeft betrekking op alle overdrachten die onder bezwarende titel worden gedaan: de onderhandse verkoop, na gemeen overleg, de vrijwillige of gedwongen openbare verkoop, het onderbrengen bij een vennootschap (behoudens uitzonderingen). De uitgevoerde ruil van landbouwgebouwen (om het land bij elkaar te brengen en hun beheer te verbeteren) zijn hiervan vrijgesteld, evenals overdrachten die gratis hebben plaatsgevonden (bijvoorbeeld een schenking), overdrachten tussen mede-erfgenamen en naaste verwanten tot en met de vierde graad, en overdrachten ten gunste van landbouwwerknemers, van familiesteun en van vennoten van het bedrijf die grond willen kopen met het doel zich er te vestigen.


Wat zijn de regels van het recht van voorkoop van een Safer?

Alle plannen van vervreemding onder bezwarende titel van landbouwgrond of van grond met een agrarische bestemming, die onder het recht van voorkoop vallen, moeten worden aangemeld bij de Safer. De vervreemdingen die niet onder dit recht vallen moeten toch van tevoren bij de Safer aangegeven worden. De officiële kennisgeving aan de Safer moet twee maanden voor de geplande overdrachtsdatum worden gestuurd, door de notaris die belast is met het ontvangen van de koopakte.


Wat gebeurt er na de officiële kennisgeving?

De Safer heeft nog twee maanden, na ontvangst van de officiële kennisgeving, om het bod onder de genoemde voorwaarden in voorkoop te nemen. Wanneer de Safer gedurende twee maanden stil blijft, dan betekent het dat zij ervan afziet om haar recht van voorkoop uit te oefenen. De verkoop kan zich dan ongehinderd voltrekken.

De Safer heeft drie mogelijkheden:

  • De verkoop aanvaarden en haar recht uitoefenen. De eigenaar kan niet meer afzien van zijn voornemen om te verkopen;
  • Afzien van haar recht van voorkoop;
  • Een nieuw aankoopbod doen door de prijs te herzien. De Safer stuurt dan een aankoopbod onder haar voorwaarden naar de notaris die belast is met het opmaken van de akten voor de verkoop. De verkoper kan vervolgens dit bod accepteren, het eigendom uit de verkoop halen of de zaak aanhangig maken bij de rechtbank wanneer hij niet af wil zien van zijn voornemen om te verkopen, maar niet wil verkopen voor de prijs die de Safer voorstelt. De eigenaar heeft dan een termijn van zes maanden om zijn besluit kenbaar te maken (via de notaris).

Alle artikelen en afbeeldingen blijven ons eigendom en mogen niet zonder onze voorafgaande toestemming worden gekopieerd of vermenigvuldigd noch aan derden ter beschikking worden gesteld.

< Terug naar het overzicht

France Pro Consult

Boterweg 25 - 7371 GK Loenen
Pays-Bas / Nederland
T: +31(0)55-505 32 85
E: info@franceproconsult.com

home > bibliotheek > meer weten over safer en recht van voorkoop - maart 2013